2006: Körper-Raum Objects

2006
Documentry-center for Modern Art / St.Pölten, Austria
Groupshow „ Körper-Raum Objects“
– Opening: Erich Steininger , President Lower Austria ArtAssociations

2006: Körper-Raum Objectstopart
0